Ogólne warunki handlowe

 

1. Postanowienia ogólne

 

(1) Wszelkie sprzedaże realizowane są wyłącznie wg następujących warunków. Z chwilą złożenia wiążącego zamówienia lub odbioru towaru, nabywca akceptuje niniejsze warunki. Obowiązują one także w przypadku wszelkich przyszłych transakcji, również jeśli nie będą ponownie wyraźnie uzgodnione. Sprzeczne lub różniące się warunki nabywcy nie stanowią treści umowy, chyba że zostanie przez nas wyraźnie zaaprobowana ich ważność. To samo obowiązuje także wtedy, gdy realizujemy zamówienie nabywcy bez wyraźnego sprzeciwu, wiedząc o o sprzeczności lub rozbieżności warunków nabywcy od naszych warunków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych warunków. Zmieniona wersja obowiązuje dla wszystkich umów kupna, które zawarte zostaną po wejściu w życie zmienionych warunków dostawy i płatności.

(2) Dane nabywcy są zapisywane i przetwarzane za jego zgodą w ramach ogólnego procesu handlowego naszego przedsiębiorstwa. Przekazywanie ich osobom trzecim następuje wyłącznie w ramach federalnej ustawy o ochronie danych. Ochrona danych przed niedozwolony dostępem jest odpowiednio zagwarantowana.

 

2. Oferta i zawieranie umów, ceny i rabaty

 

(1) Nasz cennik należy rozumieć jako wezwanie do podania oferty. Podane wymiary są jedynie wymiarami w przybliżeniu; zastrzegamy sobie tolerancje wynoszące + / - 3% jako powszechne w handlu i branży. Podane ceny są bez zobowiązania i nie są wiążące. Obowiązują one dla podanych jednostek miar i wyrażone są w euro z doliczeniem podatku obrotowego w wysokości określonej ustawowo w momencie dostawy/wystawienia faktury. Znaczący dla ceny zakupu jest nasz cennik obowiązujący w dniu dostawy , o ile dostawa następuje w okresie ponad sześciu tygodni po dokonaniu zamówienia, a ewentualne ówczesne korekty ceny mieszczą się w zakresie warunków rynkowych.

(2) W kwestii regulacji prawnych wyłączne znaczenie pomiędzy nabywcą a sprzedającym posiada pisemna umowa, w tym niniejsze ogólne warunki dostawy i płatności. Oddaje ona całkowicie wszelkie uzgodnienia pomiędzy stronami umowy w kwestii przedmiotu umowy. Ustne deklaracje z naszej strony przed zawarciem umowy nie są prawnie wiążące, a ustne uzgodnienia pomiędzy stronami umowy zastąpione zostają pisemną umową, pod warunkiem, iż z nich wyraźnie nie wynika, że nie są one dalej wiążące. Uzupełnienia i zmiany zawieranych uzgodnień wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

(3) Zjednoczenie kilku zrzeszeń nabywców lub zrzeszeń zakupowych może być traktowane w takim wypadku jako jeden nabywca, jeśli strona ta występuje centralnie jako odbiorca i płatnik faktury oraz przejmuje odpowiedzialność za terminowe płatności faktury. Płatności poszczególnego nabywcy dla zrzeszenia nabywców lub zrzeszenia zakupowego nie następują ze skutkiem zwolnienia z zadłużenia wobec nas, a uzgodnione zastrzeżenie własności pozostaje nienaruszone.

 

3. Dostawa i wysyłka

 

(1) Dostawa i wysyłka realizowane są na konto i ryzyko nabywcy. Ryzyko przechodzi później wraz z przekazaniem towaru (przy czym znaczący jest początek procesu załadunku) na spedytora, przewoźnika lub pozostałe osoby trzecie zobowiązane do zrealizowania przesyłki. Obowiązuje to także wtedy, gdy mamy do czynienia z dostawą częściową. Wybór rodzaju oraz drogi przesyłki zostaje powierzony nam, jeśli zamawiający podczas udzielania zlecenia nie przekazał innych wytycznych. Mamy prawo do obciążenia zamawiającego kosztami dodatkowymi powstającymi w wyniku tego typu wytycznych. Odbiór towaru nie jest możliwy. Odbiorca ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych ze strony przewoźnika z powodu utraty przewożonego towaru podczas transportu. My niniejszym odstępujemy ewentualne roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika na zamawiającego. Rzecz analogiczna obowiązuje w przypadku uszkodzenia towaru, które ma miejsce podczas transportu; odbiorca zobowiązany jest natychmiast opisać uszkodzenia w liście przewozowym lub kwicie dostawy. W przypadkach utraty lub uszkodzenia transportowanego towaru, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, prawa nabywcy do roszczeń względem nas ograniczają się do tych wynikających z § 281 niem. kodeksu cywilnego (BGB).

(2) Ubezpieczenie następuje wyłącznie na szczególne żądanie i wyłącznie na koszt nabywcy, o ile niezależnie od tego nie zawarto już spedycyjnego ubezpieczenia ładunku.

(3) Nabywca podporządkowuje się warunkom przedsiębiorstwa spedycyjnego i ubezpieczeniowego biorącego udział w transporcie towaru.

(4) Dostawy na zasadzie tzw. dropshiping ani dostawy częściowe nie są przez nas realizowane.

 

4. Warunki płatności

 

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, kwota określona na fakturze płatna jest w przypadku przyjęcia nabywanej rzeczy w ciągu 14 dni po wystawieniu faktury bez potrącenia. Potrącenie skonta dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku szczególnego pisemnego uzgodnienia.

(2) Jeśli po zawarciu umowy wystąpią okoliczności, poddające w wątpliwość zdolność kredytową lub wypłacalność nabywcy, a tym samym powodujące zagrożenie jego wzajemnego świadczenia (np. zaprzestanie płatności, niezrealizowanie czeków i weksli oraz wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu handlowego sprzedawcy) mamy prawo do żądania przedpłaty lub kwoty zabezpieczenia o stosownej wysokości. Dotyczy to także sytuacji, gdy podobne okoliczności mają już miejsce w momencie zawarcie umowy, jednakże fakt ten pomimo naszej należytej staranności nie został stwierdzony. Jeśli nabywca nie spełni naszych żądań co do zaliczki lub zabezpieczenia, w takiej sytuacji mamy prawo odmówić dostawy towaru do momentu wpłaty zaliczki lub zabezpieczenia przez nabywcę lub możemy odstąpić od umowy. W razie opóźnienia zobowiązanie pieniężne będzie oprocentowane w danym roku wys. 8 punktów procentowych powyżej stopy bazowej, chyba że nabywca udowodni, iż w wyniku opóźnienia płatności nie ponieśliśmy żadnej lub bardzo niewielką szkodę.

(3) Płatności są należne niezależnie od opóźnionego dostarczenia faktury lub towaru, chyba że jesteśmy w tym zakresie winni poważnych zaniedbań lub działań z premedytacją, jednak nie wcześniej niż przed nadejściem faktury lub towaru.

(4) Weksle i czeki akceptowane będą wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą i są ważne dopiero po ich zrealizowaniu. Jeśli bierzemy na siebie wg tzw. metody odwrotnej wymiany odpowiedzialność wystawcy zaakceptowanego przez nabywcę weksla, za płatność uznaje się dopiero moment realizacji wystawionego przez nabywcę czeku oraz wygaśnięcia naszej odpowiedzialności jako wystawcy wymienionego powyżej weksla. Za terminowe składanie weksli lub czeków nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Opłaty za weksle i skonta ponosi nabywca.
(5) W przypadku zawinionej przez nabywcę zaległości płatniczej wynoszącej ponad tydzień wszelkie roszczenia wszystkich rodzajów, nawet te jeszcze nienależne stają się natychmiast płatne, jeśli usługa została już przez nas wykonana. Obowiązuje to także wtedy, gdy warunki określone w ust. 2 zdanie 1 i 2 są spełnione. Wszystkie roszczenia wszystkich rodzajów, nawet te jeszcze nienależne będą nadal natychmiast do zapłaty, jeśli osobiste lub gospodarcze położenie dłużnika sprawi, iż kontynuowanie stosunków handlowych bez zakłóceń nie będzie możliwe, a nasze roszczenia będą zagrożone.
(6) Następujące płatności będą naliczane stale zgodnie z §§ 366 ust. 2, 367 ust. 1 niem. kodeksu cywilnego (BGB).
(7) Jeśli nabywca spóźni się z terminową zapłatą lub odbiorem, to po upływie uprzednio ustalonego terminu dodatkowego, niezbędnego do zrealizowania usługi także mamy prawo do odstąpienia od umowy oraz wszelkich dodatkowych istniejących umów lub żądać rekompensaty za niedopełnienie postanowień umowy.

5. Terminy i przeszkody w dostawie

 

(1) Terminy dostaw są tylko przybliżone i nie są zobowiązujące, chyba że ich moc wiążąca została wyraźnie uzgodniona, w szczególności w formie pisemnej. Ich dotrzymanie przez nas warunkuje terminowe i prawidłowe wypełnienie obowiązków (współoddziaływania) nabywcy. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej jako faktyczny termin dostawy przyjmuje się dzień, w którym towar został przez nas przekazany przewoźnikowi.
(2) W przypadku wystąpienia działania siły wyższej lub innych nieprzewidywalnych, wyjątkowych i niezależnych od nas okoliczności - takich jak np.: spory pracownicze, strajki, lokauty i nieprzewidywalne zakłócenia produkcji, nieunikniony niedobór zasobów, brak środków transportu, zarządzenia administracyjne, itp, nawet jeśli występują one u naszych dostawców lub podwykonawców - również przedłużony zostaje wiążący termin dostawy lub wiążący czas dostawy o długość opóźnienia powiększonej o stosowny czas rozruchu, jeśli z tego względu uniemożliwione zostanie nam terminowe wypełnienia naszych zobowiązań odnośnie dostawy. Na wymienione okoliczności możemy się powołać wyłącznie wtedy, gdy nabywca powiadomi nas niezwłocznie o tym fakcie po ich zaistnieniu. Jeśli dostawa w całości lub częściowo nie będzie możliwa na skutek tego typu okoliczności, mamy prawo do odstąpienia od umowy w całości lub odnośnie do odpowiedniej jej części. Jeśli czas dostawy wydłuży się lub na skutek wymienionych okoliczności odstąpimy od umowy w całości lub jej części, nabywca nie będzie mógł rościć sobie z tego tytułu prawa do odszkodowania. Jeśli dostawa opóźni się o ponad miesiąc, to nabywca po upływie odpowiedniego terminu dodatkowego, wymagającego formy pisemnej, ma prawo odstąpić od części umowy dotyczącej jeszcze niezrealizowanej części dostawy.
(3) Jeśli będziemy mieli opóźnienie w zakresie wydawania poszczególnych partii, to pisemnie ustalony przez nabywcę i połączony z groźbą odrzucenia termin dodatkowy musi wynosić przynajmniej dwa tygodnie, licząc od wyznaczenia nam terminu dodatkowego.
(4) Jeśli będziemy mieli opóźnienie w dostawie lub usłudze lub jeśli wykonanie dostawy lub usługi, niezależnie z jakiego powodu, będzie dla nas niemożliwe, to nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona według § 7 niniejszych warunków dostawy i płatności.

 

6. Gwarancja i właściwości produktów

 

(1) Towar przed przetworzeniem, mające nastąpić według znanych instrukcji przetwarzania, musi zostać sprawdzony i porównany. Odchylenia gramatury wynoszące + /- 10% są powszechne w branży i pozostają zastrzeżone. W przypadku dodatkowej dostawy nie zawsze można uniknąć odchyleń od oryginału w zakresie granic uwarunkowanych przez technologię, produkcję lub specyficzne cechy surowca. Są one również zastrzeżone i nie uzasadniają prawa do składania reklamacji, chyba że nabywca udowodni, że mamy do czynienia z niemożliwymi do przyjęcia odchyleniami od oryginału.

(2) Reklamacje dotyczące wyraźnych wad należy nam zgłaszać niezwłocznie po przyjęciu towaru, najpóźniej jednak dwa tygodnie po dotarciu do miejsca przeznaczenia w formie pisemnej.

(3) W przypadku reklamacji należy przesłać odcinki reklamowanego towaru, w którym rozpoznawalna powinna być wada, dołączony przynależny druk i/lub przynależna banderola zabezpieczająca oraz numer wyrobu partii.

(4) Jeśli istnieje możliwa do zastąpienia przez nas wada, jesteśmy uprawnieni przede wszystkim do dostawy rekompensacyjnej. Jeśli w takiej sytuacji nie będziemy gotowi lub w stanie zrealizować tej dostawy, odmówimy lub nastąpi opóźnienie przez określony okres z powodów, z których będziemy musieli wymienić towar lub jeśli dostawa rekompensacyjna w jakiś inny sposób się nie uda, to nabywca zgodnie ze swoim wyborem będzie miał prawo odstąpić od umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia (redukcji) ceny zakupu.

(5) Wady jakiejś części dostawy nie uprawniają nabywcy do składania reklamacji całej dostawy, chyba że udowodni, że niewybrakowana reszta partii nie będzie go już interesować.

(6) Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od momentu przejścia ryzyka. Okres ten jest terminem przedawnienia i obowiązuje także dla roszczeń odszkodowawczych w wyniku szkód na skutek wad, jeśli tych można dochodzić z punktu widzenia niedozwolonego działania.

(7) Jeśli wady wynikają z naszego zawinienia, nabywca może żądać odszkodowania zgodnie z określonymi w § 7 warunkami.

(8) Cechy naszych produktów z kompozytów polimerowo-drzewnych WPC orientują się każdorazowo według specyfikacji oraz obowiązujących instrukcji montażu.

(9) Nasze produkty z kompozytów polimerowo-drzewnych WPC składają się w większej części z włókna naturalnego; dlatego też ich naturalne właściwości, odchyłki i cechy należy stale poddawać obserwacji. W szczególności nabywca musi podczas zakupu i zastosowania wziąć pod uwagę jego biologiczne, fizyczne i chemiczne właściwości. Pozostałe składniki naszych produktów stanowią wysokiej jakości środki wiążące oraz dodatki uszlachetniające.

(10) Rozpiętość różnic kolorów, struktury oraz innych w zakresie jednego rodzaju produktu należy do właściwości naszego produktu i w żadnym razie nie stanowi powodu do reklamacji lub rękojmi. W razie konieczności nabywca powinien zasięgnąć fachowej porady.

(12) Kształt, kolor i wymiary zewnętrzne mogą nieznacznie różnić się i nie uprawniają do reklamacji.

(13) Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących konserwacji, przerobu oraz składowania.

 

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza z powodu zawinienia

 

(1) Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza, niezależnie z jakiego powodu prawnego, w szczególności z powodu niemożności, opóźnienia, wybrakowanej lub błędnej dostawy, naruszenia umowy, niedopełnienia obowiązków podczas negocjacji umownych oraz niedozwolonego działania, o ile dochodzi przy tym do zawinienia, jest według tegoż § 7 ograniczona.

(2) Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania naszych organów, ustawowego przedstawiciela, urzędnika lub innych osób działających w naszym imieniu, o ile nie chodzi tu o naruszenie istotnych obowiązków określonych w umowie. Istotne dla umowy są zobowiązania dotyczące terminowych dostaw przedmiotów wolnych od istotnych wad, jak również zobowiązania dotyczące doradztwa, ochrony i opieki, które mają umożliwić nabywcy użytkowanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową lub mają na celu ochronę życia lub zdrowia pracowników nabywcy lub ochronę jego mienia przed znacznymi szkodami.

(3) O ile zgodnie z ust. 2 z tego powodu ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą, to odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które przewidzieliśmy jako możliwe następstwa naruszenia umowy lub które musielibyśmy przewidzieć w przypadku zastosowania należytej staranności. Pośrednie szkody powstałe w wyniku wad przedmiotu dostawy, kwalifikują się tylko do rekompensaty, jeżeli szkód takich można się spodziewać w przypadku użytkowania przedmiotu dostawy zgodnego z przeznaczeniem.

(4) W przypadku odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie, nasza odpowiedzialność za szkody materialne i wynikające z tego dalsze straty majątkowe jest ograniczona do występujących przewidywalnych typowych dla umowy bezpośrednich szkód, nawet jeśli dotyczy to naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

(5) Wymienione uprzednio przykłady wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w równym zakresie nasze organy, ustawowych przedstawicieli, urzędników oraz pozostałych osób działających w naszym imieniu.

(6) Jeśli podajemy informacje techniczne lub występujemy w roli doradczej, a informacje te lub porady nie są częścią należącego do nas określonego w umowie uzgodnionego zakresu, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności.

(7) Ograniczenia § 7 nie mają zastosowania odnośnie naszej odpowiedzialności za świadome zachowanie, za gwarantowane cechy, z powodu narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

8. Prawo do dochodzenia roszczeń

 

(1) Nienaruszone przez postanowienia z pkt 6 są ewentualne prawa do dochodzenia roszczeń nabywcy, jeśli ten odsprzedał towar w ramach zakupu dóbr zbywalnych. W tym wypadku obowiązują §§ 478, 479 niem. kodeksu cywilnego (BGB).

 

9. Zastrzeżenie prawa własności

 

(1) Wszelkie dostawy realizowane są z zastrzeżeniem prawa własności. Towar pozostaje naszą własnością aż do momentu całkowitego wypełnienia wszelkich wierzytelności wobec nas wynikających ze stosunku handlowego. Nabywca uprawniony jest z zastrzeżeniem innego uprzedniego pisemnego zezwolenia ograniczonego do obrębu kraju – do odsprzedaży i przetwarzania towaru w ramach zgodnego z przepisami procesu handlowego, o ile nie popadnie w zaległości płatnicze. Bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody nie jest on uprawniony do przenoszenia własności celem zabezpieczenia zastrzeżonego towaru ani do zastawiania go. W przypadku postępowania nabywcy sprzecznego z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności mamy prawo do odebrania towaru. Odebranie towaru nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie zaznaczono to na piśmie. Po odebraniu towaru mamy prawo do wykorzystania go. Opłata z wykorzystania zaliczony zostanie po potrąceniu odpowiednich kosztów utylizacji zgodnie z cyfrą 4 ust. 7 na konto zobowiązań nabywcy.

(2) Nabywca zobowiązuje się do starannego traktowania i magazynowania zastrzeżonego towaru i na własny koszt ubezpieczyć go od ognia, wody oraz kradzieży na wartość odpowiadającą stanowi nieużywanemu. Na żądanie powinien okazać potwierdzenie ubezpieczenia.

(3) W przypadku zajęcia lub innej ingerencji stron trzecich w zakres zastrzeżonego towaru, nabywca ma wskazać, iż jest to nasza własność i poinformować nas niezwłocznie w formie pisemnej. Jeśli strona trzecia nie jest w stanie zwrócić nam sądowych i pozasądowych kosztów postępowania w sprawie osób trzecich (§ 771 ZPO), nabywca ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez nas.

(4) Przetwarzanie lub przekształcanie zastrzeżonego towaru przez nabywającego odbywa się zawsze dla nas, jako producenta, ale bez zobowiązań z naszej strony. Jeśli towar przetwarzany jest z innym nienależącym do nas, to rościmy sobie prawo do współwłasności nowego produktu proporcjonalnie wartość naszego towaru (- w danym wypadku stosunkowo - kwota końcowa na fakturze wraz z podatkiem obrotowym) do wartości przetworzonego towaru. W przypadku powstającego w wyniku przetworzenia produktu obowiązuje zresztą jednakowa procedura jak w przypadku dostarczonego zastrzeżonego towaru.

(5) Jeśli zastrzeżony towar mieszany jest z innym nienależącym do nas w sposób nierozdzielny, to rościmy sobie prawo do współwłasności nowego produktu w proporcji wartość naszego towaru (- w danym wypadku stosunkowo - kwota końcowa na fakturze wraz z podatkiem obrotowym) do wartości zmieszanego towaru w momencie jego zmieszania. Jeśli proces mieszania nastąpi w sposób, iż jeden produkt nabywcy będzie można uznać za główny element, to już teraz przyjmuje się, iż nabywca przeniesie na nas prawo do współwłasności proporcjonalnie do tego produktu. Nasz powstały w ten sposób produkt jako całość lub współwłasność nabywca przechowa bezpłatnie.

(6) W celu zabezpieczenia wszelkich naszych roszczeń w ramach stosunków handlowych z nabywcą, odstępuje on nam wszelkie roszczenia dotyczące zastrzeżonych towarów z odsprzedaży lub z innego powodu prawnego (ubezpieczenia, czynów niedozwolonych), w tym wszelkich roszczeń dot. salda na rachunku bieżącym względem swoich odbiorców i podmiotów trzecich w pełnej wysokości niezależnie od tego, czy zastrzeżone towar jest/był odsprzedawany bez lub po przetworzeniu. To samo dotyczy roszczeń powstających na podstawie związku zastrzeżonego towaru z działką względem podmiotów trzecich.

(7) Upoważniamy nabywcę w sposób nieodwołalny do pobierania odstąpionych nam roszczeń na własny rachunek oraz we własnym imieniu. Nasze upoważnienie, aby te roszczenia samemu pobierać, pozostaje przez to nienaruszone. Zobowiązujemy się jednak do tego, aby nie robić użytku z tego upoważnienia, tak długo jak nabywca dotrzymuje swych zobowiązań płatniczych względem wszelkich wierzytelności, nie opóźnia płatności, a w szczególności nie złożył wniosku w sądzie o postępowanie upadłościowe w sprawie swego majątku lub nie wstrzymał swych płatności. W każdym z powyższych przypadków, możemy domagać się, aby nabywca informował nas o występujących wierzytelnościach i ich dłużnikach, zebrał wszystkie informacje niezbędne do ściągnięcia wierzytelności, przekazał nam odpowiednie dokumentami i poinformował dłużników o cesji.

(8) Zobowiązujemy się, aby zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia na żądanie nabywcy, jako wartość do zrealizowania naszych naszych zabezpieczeń nie tylko przejściowo przekraczających zabezpieczone wierzytelności o ponad 20%. Wybór zabezpieczeń do zwolnienia będzie przysługiwał nam.

 

10. Kompensacja, zatrzymanie

 

Kompensacja i prawo zatrzymania przysługują nabywcy tylko wtedy, gdy jego wzajemne roszczenia ustalone są jako prawomocne, bezsporne oraz są uznane przez nas.

 

11. Postanowienia końcowe

 

(1) W przypadku całego stosunku prawnego pomiędzy nami a nabywcą zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec, jak i tych dostaw i płatności; zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wykluczone.

(2) Jeśli nabywca jest pełnym kupcem, nasza siedziba firmy (Schwelm w Westfalii) jest wyłącznym miejscem wykonania działalności i rozstrzygania sądowego wszelkich sporów w ramach stosunków handlowych i bezpośrednio lub pośrednio wynikających zobowiązań.

(3) W przypadku, gdyby poszczególne klauzule niniejszych warunków dostawy i płatności okazały się lub miały stać się nieważne, ważność pozostałych klauzul lub uzgodnień pozostaje nienaruszona.


Erfurt & Sohn KG
Wuppertal
Sąd Rejonowy w Hagen, HRA 4191


Aktualizacja: 1 maja 2013